Lager & Logistik operatørerne og specialarbejdernes KLUB2F

Klublove

§ 1. Formål.
At varetage medlemmernes økonomiske, sikkerhedsmæssige, arbejdsmæssige og sociale forhold ved at forbedre disse. Klubben skal styrke sammenholdet mellem Medlemmerne, såvel på arbejdspladsen, som i den øvrige fagbevægelse.

§ 2. Medlemmer
Klubben omfatter alle der er beskæftiget på MAN Diesel & Turbo i København som specialarbejder på lageret og i produktionen. De skal ligeledes være medlem hos 3F København.

§ 3. Kontingent.
Kontingentet til Klub2F fastsættes ved det ordinære klubmøde, under punktet regnskab. Klubkontingent og fagforeningskontingent opkræves automatisk af firmaet på lønsedlen.

§ 4. Bestyrelsen.
Klub 2F ledes af en bestyrelse valgt på ordinær klubmøde bestående af.
  1. Formand ( tillidsmand ).
  2. Kasserer.
  3. 2 bestyrelsesmedlemmer.
  4. 2 bestyrelsessuppleanter.
  5. 2 revisorer.
Alle vælges for 1 år ad gangen.
I april vælges 1 formand, 2 bestyrelsesmedlemer, 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisor.
I oktober vælges 1 kasserer, 1 bestyrelsesmedlem, 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisor.
Opstilling skal finde sted mindst 3 dage før det ordinære klubmøde. Genvalg kan finde sted.
Det er aftalt at den til en hver tid valgte, arbejdsmiljørepræsentant og som ligeledes skal være medlem af Klub2F, er en del af bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv, efter hver klubmøde, ved næstformand og sekretær.
Bestyrelsessuppleanterne har adgang til bestyrelsesmøderne, men kun med taleret.

§ 5. Fondsrepræsentation.
Klub2F´s repræsentant i hjælpefondet udpeges af bestyrelsen.
Rejsefondsrepræsentationen er til enhver tid, den valgte formand og kasserer for klub2F.

§ 6. Klubmøde.
Indkaldes i april og oktober måned med 8 dages varsel. Bestyrelsen kan dog, dispenserer med 14 dage i nødstilfælde.
Forslag der ønskes behandlet på klubmødet skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før klubmødets afholdelse.
På klubmødet aflægges beretning af formanden, referatet kan læses af medlemmerne, på forlangende.
Klubmødet er højeste myndighed, i alle klub- bens anliggender og afgøres ved almindeligt flertal, ved håndsoprækning dog skriftlig hvis det kræves af et medlem.
Beslutninger taget på et lovligt indkaldt klub- møde er gældende for medlemmerne uanset fremmødtes antal.

§ 7. Ekstraordinær klubmøde.
Ekstraordinær klubmøde kan indkaldes hvis bestyrelsen finder det nødvendigt eller 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden.

§ 8. Regnskab.
Kassereren skal fører nøje regnskab med klubbens midler.
Klubmødet fastsætter det beløb der til enhver tid må være hos kassereren.
Alle øvrige midler indsætte i en bank hvor de kun kan hæves med kassereren og formandens underskrift.
Det er tilladt formanden og kassereren at overflytte beløb fra driftskontoen til anden konto via netbank.
Regnskab fremlægges skriftlig og revideret på de 2 årlige ordinære klubmøder.
Regnskabet skal til enhver tid fremlægges til gennemsyn på revisorernes forlangende.

§ 9. Udbetaling til aktiviteter.
For alle som har lidt arbejdstab der deltager i møder der vedrører klub2F som klubmedlem eller repræsentant udbetales dette.
Beløbet fastsættes af klubmødet på det ordinære klubmøde. Arbejdstab udbetales kun hvis det ikke dækkes fra anden side.
Bestyrelsen kan beslutte at udbetale til andre aktiviteter end arbejdstab.

§ 10. Gaver.
Klubben udbetaler 500 kr. i gave til medlemmer der bliver 50 eller 60 år eller går på efterløn med mindst 1 års anciennitet.
Medlemmer med 25 eller 40 års jubilæum udbetales en gave på 500 kr.

§ 11. Begravelseshjælp.
I tilfælde af dødsfald blandt klubbens medlemmer udbetales 1.000 kr. i begravelseshjælp.

§ 12. Forbund.
Klub2F er til enhver tid underlagt 3F´s love og bestemmelser.

§ 13. Nedlæggelse.
Klubben kan ikke opløses så længe 1/3 af medlemmerne ønsker den bevaret.
I tilfælde af klubbens opløsning betales alle udgifter og overskuddet gives til velgørende formål eller udbetales til hver enkelt, ved en beslutning truffet på sidste klubmøde.


Godkendt den 13 Oktober 2014

      KlUB 2F /v Brian Jensen, Tlf. +45 3385 2447, MAN DIESEL & TURBO SE, Teglholmsgade 41, 2450 København SV,   mail: brian.jensen@man.eu