Den sociale forening love af 2002

§ 1 Formål.
Sørge for medlemmerne af klub 2F kan afholde aktiviteter for at forbedre de sociale og økonomiske forhold for disse.

§ 2. Medlemmer.
De til enhver tids medlemmer af klub 2F.

§ 3. Kontingent.
Kontingentet fastsættes til hver ordinær klubmøde for klub 2F.

§ 4. Bestyrelsen.
Den til enhver tids valgte bestyrelse for klub 2F.

§ 5. Regnskab.
Der aflægges regnskab til hver ordinær klubmøde for klub 2F skriftlig samt revideret. Alle midler opbevares i en bank og renteindtægterne tilfalder Klub 2F.
Der kun kan hæves ved en beslutning af den siddende bestyrelse af klub 2F med formanden og kassererens underskrift. Det beløb som hver medlem har indbetalt skal fremgå af regnskabet.

§ 6. Udbetaling.
Alle udbetalinger besluttes af den til enhver siddende bestyrelse af klub 2F.
Når et medlem af klub 2F fratræder, kan medlemmet få det for vedkomne, indestående beløb i henhold til regnskab udbetalt, inden for en tidsramme af 6 måneder. Dette skal ske med en underskrift for modtaget beløb hos kassereren.
Hvis ikke tidsfristen overholdes for afhentning, overgår beløbet til klub 2F.
Ved dødsfald tilfalder det indestående beløb, den nærmeste pårørende. Beløbet overrækkes personligt, til denne pårørende ved begravelsen eller efter.

§ 7. Ophævelse.
En ophævelse kan finde sted på et ordinært klubmøde af klub 2F ved almindeligt flertal. Beløbet som indestår bliver fordelt efter opgjort regnskab ved indbetaling til alle medlemmer af klub 2F.
      KlUB 2F /v Brian Jensen, Tlf. +45 3385 2447, MAN DIESEL & TURBO SE, Teglholmsgade 41, 2450 København SV,   mail: brian.jensen@man.eu