LOVE FOR KLUB 23 DE FAGLÆRTES KLUB
MAN DIESEL & TURBO. SE KØBENHAVN.

Formålsparagraf og klublove for medlemmer at CO Industri, ansat hos MAN DIESEL & TURBO SE, København.

 • Det er klubbens mål, at samle medlemmerne for at værne om fælles interesser vedrørende løn- og arbejdsforhold, samt at udvikle et socialt og kammeratligt fællesskab.

 • Det er ethvert medlems pligt, at medvirke til, at der skabes så gode kammeratlige forhold som muligt, at vejlede hinanden om arbejdsforhold og forbedre de økonomiske vilkår.

 • Klubben hører under CO Industri. Enhver der arbejder ved faget, skal tilslutte sig CO Industri, og være medlem af klubben.

 • Alle medlemmer skal undgå “unødvendigt” overarbejde. Overenskomstens bestemmelser må ikke overskrides.

 • På de dage hvor der afholdes klubmøder og afdelingsgeneralforsamlinger, må der ikke arbejdes over. Er et medlem i tvivl, må vedkommende omgående henvende sig til tals- eller tillidsmand.

 • Overtrædelse af ovenstående betragtes som ukollegial optræden.

 • Klubbens medlemmer har ret og pligt til at deltage i klubmøderne.

 • Ordinære klubmøder afholdes forår og efterår. På disse møder fastsættes klubkontingentet for alle, og der kan tages beslutninger om anvendelse af klubbens midler.

 • Ekstraordinære klubmøder kan afholdes hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis 25 % at medlemmerne skriftligt anmoder herom, med angivelse af årsag.

 • Et sådant krav om klubmøde skal efterkommes inden 8 dage.

 • Bliver et medlem arbejdsløs, bevares medlemskabet at klubben i 4 måneder (dog uden stemmeret). Såfremt man får arbejde i en anden virksomhed, inden udløbet at de 4 måneder, ophører medlemskabet med omgående virkning.

 • Klubbens bestyrelse har den daglige ledelse at klubben.

 • Bestyrelsen består at en formand, kasserer, sekretær, 4 bestyrelsesmedlemmer, samt talsmændene fra de forskellige produktionsområder.

 • Formand og kasserer vælges for 2 år, forskudt for hinanden. Såfremt der ikke, inden 7 dage før klubmødet, er indsendt skriftligt forslag om nyvalg af formand eller kasserer, betragtes disse som genvalgt.

 • Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

 • Ud af klubkontingentet bruges et beløb til selskabelige aktiviteter, for klubmedlemmer ansat hos MAN DIESEL & TURBO SE.

 • Klubben yder tilskud ved jubilæer og lign.

 • Klubkontingentet er ikke fradragsberettiget iflg. beslutning truffet på klubmødet i efteråret 1991 i henhold til ændring af skattekontrolloven af den 8. maj 1991.

 • Klublovene skal altid være i overensstemmelse med CO Industri.

      KlUB 23 /v Sune Andersen, TLF: +45 4092 8813, Man Energy Solutions, Teglholmsgade 41, 2450 København SV,   mail: larss.andersen@man-es.com