Hjælpefondens historie.1916 - 1966

Den 15 december 2006 har arbejdernes Hjælpefond hos MAN B&W Diesel A/S bestået i 90 år og der har været afholdt jubilæer ved 25, 40, 50 og 75 år.

Fonden stiftedes i 1916 af B&W A/S bestyrelse med en beskeden startkapital og formålet var understøttelse af arbejdere, der fik sygdom i hjemmet eller kom ud for særlig stor arbejdsløshed.

Fondens bestyrelse bestod af tillidsmænd fra værftet og maskinfabrikken og en repræsentant valgt af firmaet som tilsynsførende og sekretær.

Den oprindelige kapital på 50.000 kr. viste sig hurtigt at give utilstrækkelig renteafkast til at dække behovet for hjælp og firmaet ydede store tilskud. Endvidere blev der fra rederiet ydet gaver for veludført arbejde.

Da firmaet i årene 1932 -35 kom i vanskeligheder influerede det stærkt på hjælpefonden, da kapitalen indestod i firmaet. Imidlertid lykkedes det gennem store anstrengelser at få beløb stillet til rådighed så fondens virksomhed kunne forsætte i meget begrænset omfang.

I 1937 ændredes hjælpefondets vedtægter radikalt. Der opnåedes enighed mellem arbejderne og firmaet om at begge parter skulle yde tilskud til fondet, samtidig med blev det en selvejende institution, hvis midler ikke hæftede for firmaets forpligtelser. Endvidere udvidedes fondets virkefelt og udbetalingernes størrelse væsentlig.

Firmaet ydede tilskud på 0,20 kr. pr. mand pr. uge og arbejderne 0,12 kr. pr. mand pr. uge. Understøttelsen blev fastsat til 1,50 kr. for forsørgere og 1,00 kr. for ikke forsørgere samt 0,50 kr. for lærlinge pr. sygedag. Endvidere ydes der hjælp til enker, ældre afgået arbejdere og ved dødsfald.

I 1937 fik hjælpefondet frigjort de opsparede kapital, der blev bundet under firmaets vanskeligheder i 1932 – 35. Der er også gennem tiderne løb tilgået hjælpefonden forskellige beløb gennem firmaet som uafhentet feriepenge og uafhentet arbejdsløn.

Fondets økonomiske stilling i december i 1941 ved 25 års jubilæet var således at de årlige indtægt- og udgiftsposter var ca.100.000 kr. og fondets reservebeholdning i obligationer udgjorde 110.000 kr. i pålydende værdi.

I årene 1941 til 1948, under og umiddelbart efter den anden verdenskrig skete der mange forandringer og forbedringer indenfor fondets virkefelt.

Der oprettedes ekstra hjælpefond, som skulle træde hjælpende til, såfremt arbejdere døde som følge
af ulykkestilfælde på arbejdspladsen.

I 1947 oprettedes et special hjælpefond, der fik til opgave at udbetale erstatning til arbejdere, der i firmaets tjeneste fik kortvarig skade som følge af svejselys eller forgiftning hidrørende fra malervarer.

Året efter oprettedes et tuberkulosehjælpefond, der havde til opgave at understøtte i tilfælde af uarbejdsdygtighed som følge af tuberkulose.

I 1950 blev disse tre ekstra-hjælpefonde slået sammen med ”Hjælpefond for arbejdere” og vedtægterne blev samarbejdede.

I denne periode blev også understøttelsestiden for ældre afgåede arbejdere over 60 år udvidet væsentligt, og der blev endvidere af firmaet oprettet et ferielotteri som Hjælpefondet skulle administrere.

I 1950 blev der også fra firmaet indskudt kapital i et ekstraordinært hjælpefond, som skulle yde understøttelse til enker efter arbejdere, der forulykker på arbejdspladsen under udførelse af deres arbejde. Hjælpefondet skulle administrere også dette fond.

I 1954 kom der noget helt nyt til, nemlig feriekolonien ”Burlunden” opført af firmaet til arbejdernes børn. Feriekolonien lå ved Kongelunden på Amager. Den drift administreredes af Hjælpefondet.

Firmaet ydede opførelsessummen og i det første år fremskaffedes driftsbeløbet gennem et tilskud fra firma og arbejdere i alt på 14 øre pr. mand pr. uge. Men allerede næste år blev det afløst af uafhentede feriepenge, som hidtil var tilgået Hjælpefondet. Nu blev de overført til brug for feriekoloniens drift, dog således at Hjælpefondet supplerede disse beløb i fornødent omfang.

Fondets økonomiske stilling ultimo 1956 ved 40-års jubilæet var indtægts- og udgiftsposter på ca. 750.000 og obligationsbeholdningen udgjorde ca. 3.1 mill.kr. i pålydende værdi.

Ved 50-års jubilæet i 1966 var kapitalen vokset til 7 mill. kr. foruden de særlige fonds for enker og tb-ramte arbejdere.

Understøttelsen til ældre og syge arbejdere udgjorde i 1956 ca. 1 mill. kr. Hjælpefondet omfattede på dette tidspunkt 6.000 arbejdere beskæftiget på maskinfabrikken,værftet, Wilders Plads og Teglholmen.

En særlig indtægtskilde opnåede Hjælpefondet gennemde mange arbejdere der stillede sig til rådighed som donorer for hospitalerne, idet firmaet betalte 5 kr. for hver gang der blev afgivet blod. Alene i 1965 skaffede 400 mand på den måde penge til Hjælpefondet.

I tiden fra 1954 til 1966 var ca. 3.500 børn af B&W arbejdere i 2 uger på ferieophold i ” Burlunde”. At børnene havde glæde af opholdet konstateredes ved at de i gennemsnit havde taget 1 kg. på i vægt.

25 års jubilæet


40 års jubilæet

 

50 års jubilæet


75 års jubilæet

 

1966 - 1991

Årene fra krigens ophør i 1945 til 50 års jubilæet i 1966 var stort set præget af fremgang for både hjælpefondet og selskabet.

Imidlertid begyndte herefter en svær periode med modgang og ændringer for firmaet og det influerede naturligvis på Hjælpefondet også.

I 1966 begyndte kontrahering af nye skibe at aftage væsentligt og verdens skibsværftskapacitet var vokset stærkt således at konkurrencen mellem værfterne var meget hård.

Selvom der var perioder hvor kontraheringen igen voksede var priserne stærkt trykkede med det resultat at selskabets driftsresultater blev dårligere og i 1969 med direkte underskud.

I 1970 besluttede B&W's bestyrelse at opdele selskabet pr. 31. december, således at maskinfabrikken (incl. Dampafdelingen) blev udskilt som et selvstændigt aktieselskab. "A/S Burmeister & Wain’s Motor- og Maskinfabrik af 1971".

Firmaets deling medførte at også Hjælpefondet blev delt og maskinfabrikkens Hjælpefond blev registreret som "A/S Burmeister & Wain's Motor- og Maskinfabrik af 1971's fond til betryggelse, sygehjælp og anden forbedring af kårene for virksomhedens arbejdere og deres pårørende".

Kapitalen blev delt i forhold til det antal arbejdere, der var i maskinfabrikken og det samlede antal i Hjælpefondet forud for udskillelsen.

Burlunden (som var B&W's ejendom) fulgte med det fortsættende selskab til værftet og maskinfabrikkens hjælpefond fik en godtgørelse på ca. 200.000 kr. for afståelsen af brugsretten. Pengene blev kort efter anvendt til indkøb af dispositionsretter til Dansk Folkeferies feriehuse.I 1971 fik Hjælpefondet ved overgangen i lønkonto af firmaet et engangsbeløb på 12 kr. pr. fuldtidsansat arbejder.

Sammen med de 200.000 kr. blev disse penge taget ud af Hjælpefondet i 1972 og brugt til køb af dispositionsret for 4 feriehuse i Vigsø og Marielyst.

Samtidig opnåedes tilladelse fra arbejdstilsynet til at anvende uafhentede feriepenge til forbedring af arbejdernes ferieforhold gennem køb af dispositionsretter og nedbringelse af lejen af disse huse.

I 1972 var 154 voksne og 82 børn på ugeophold i de 4 huse.

I 1973 udbetalte firmaet 100.000 kr. for dispositionsret for 2 feriehuse i Løjt Feriecenter. Uafhentede feriepenge for 1969 og 1970 udgjorde 147.000 kr.

I 1973 deltes Hjælpefondet op i et hjælpefond og et sygefond. Sygefondets formål var at yde sygedagpenge samt at sikre mulighed for ferieophold for arbejdere. Sidstnævnte fonds formål skal ses i lyset af indførelse for alle af sygedagpenge og derigennem mindre behov for støtte fra Hjælpefondet i sygdomstilfælde.

I 1973 var 166 voksne og 118 børn på ugeophold i feriehusene.

I 1974 gav firmaet yderligere 50.000 kr. til erhvervelse af dispositionsret til endnu et hus hos Dansk Folkeferie.

I 1974 benyttede 204 voksne og 130 børn feriehusene på ugeophold.

I 1975 var 237 voksne og 194 børn på ugeophold i feriehusene.

I 1976 var 245 voksne og 153 børn på ugeophold i feriehusene.

Hvert år fremsendes til arbejdstilsynet en oversigt over størrelsen af uafhentede feriepenge og bekræftes af 90% bruges til erhvervelse af dispositionsretter og 10% til tilskud til opholdsudgifter.

De ændringer der skete i selskabet i årene 1974-1980 hvor værft og maskinfabrik igen samledes i én koncern og maskinfabrikken deltes op i flere divisioner fik ikke nogen indflydelse på Hjælpefondets struktur.

Vedtægterne for de to fonde, Hjælpefond og Sygefond fra 1973 fortsætter uændret.

En ny økonomisk krise for B&W koncernen medførte i 1979 at maskinfabrikken (konstruktion og produktion af dieselmotorer) blev overført til et selvstændigt aktieselskab sammen med Alpha Diesel og Holeby Diesel. Aktierne blev pr. 1. januar 1980 overtaget af MAN og et bredt samarbejde mellem Augsburg og København blev indledt.

For Hjælpefond og Sygefond fik denne ændring ingen betydning umiddelbart.

Konkurrenceforholdene på verdensmarkedet udviklede sig imidlertid således, at det blev nødvendigt at nedlægge virksomheden på Christianshavn og fortsætte med en reduceret og nyindrettet fabrik på Teglholmen, hvor ca. 300 arbejdere er beskæftiget.I 1985 blev der indgået en aftale med firmaet om betaling af fuld løn til alle timelønnede under sygdom fra fjerdedagen.

I bestyrelsen for Sygefonden besluttedes det så at standse udbetalingerne fra Sygefonden og ophøre med indbetalingerne dertil.

Indbetalingerne pr. lønperiode udgjorde på det tidspunkt 3 kr. fra firmaet og 5 kr. fra de timelønnede for hver ansat.

Sygefonden virker herefter kun som feriefond, og den har kun renteindtægter fra en kapital på 1 mill. kr.

Hjælpefonden yder et årligt beløb til ældre, afgåede arbejdere over 60 år og med mindst 5 års anciennitet samt invalidepensionister.

Hjælpefonden yder også begravelseshjælp på 2.500 kr. til alle enker eller enkemænd efter arbejdere og lærlinge samt ældre afgåede arbejdere. Også til arbejdere og lærlinges børn eller ægtefæller ydes samme begravelseshjælp.

Hjælpefonden arrangerer endvidere julefest for ældre, afgåede arbejdere, hvor der foruden et festligst arrangement også udleveres en mulepose med indhold til supplement til juledagene.

Som noget nyt arrangerede Hjælpefonden i 1991 også en skovtur for ældre, afgåede arbejdere.

Feriefonden har dispositionsret over 7 feriehuse under Dansk Folkeferie og yder 10%’s rabat på den officielle pris og yder desuden et tilskud på 55% af organisationsprisen. Endvidere betales el, varme, sengelinned, håndklæder, TV og slutrengøring.

Hjælpefonden udbetalte i 1989 til ældre afgåede arbejdere 220.000 kr. og til enker 10.000 kr. og de ydede 67.000 kr. i begravelseshjælp.

Obligationsbeholdningen var ultimo 1989 nominelt 3.8 mill. kr.

Feriefonden betalte 70.000 kr. i tilskud til ferieophold og obligationsbeholdningen var 1.0 mill. kr. ultimo 1989.

I feriesæsonen 1990 var der udlejet 67 uger, hvilket var en væsentlig stigning i forhold til 1989. Tilskuddet udgjorde 140.000 kr.

Fondene opfylder således, trods væsentligt ændrede sociale tilstande gennem de 75 år, stadig sine oprindelige formål, nemlig at yde støtte til firmaets timelønnede arbejdere i form af supplement til efterløn og social pension og tilskud til billiggørelse af sundhedsfremmende ferieophold.Formænd og tilsynsførende siden 40-års jubilæet
 

Formænd:        
         
Aksel Jensen       1971
Åge Arnece   1971   -   1973
Marius Hansen   1973   -   1975
Johnny Jacobsen   1975   -   1977
Charles Larsen   1977   -   1986
Ingvart Grøn   1986   -   2005
Per Damm   2006   -   2010
Søren Ib Johansen   2010   -    
         
         
Tilsynsførende:        
         
K. Busch Petersen       1971
J. Bûlow   1971   -   1977
N. Å. Jeppesen   1977   -   1983
Per I. Theisen   1983   -   2000
Keld V. Gryholm   2000   -   2010
Lars Peter Breusch   2010   -    

 
 
Tilbage
      FORMAND /v Brian Jensen, Tlf. +45 3385 2447, MAN DIESEL & TURBO SE, Teglholmsgade 41, 2450 København SV,   mail: brian.jensen@man.eu